ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :   
ชนิดผู้ใช้ :   
โครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
(หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง โทร. 0 2232 1138 – 39
หรือ E-mail : minimumwage588@gmail.com)
แรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน หมายถึง แรงงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ ที่เพิ่งจบการศึกษา หรือจบมาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยทำงาน หรือเคยทำงานมาแล้วแต่รวมระยะเวลาการทำงานเก่ากับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่เกิน 1 ปี